سنسور دقیق سوئیسی
تفا برای رطوبت با دقت بالا و ابزار اندازگیری صنعتی آزمایشاتی را بکار می برد.
رطوبت نسبی برای %4± / %3± در دامنه % 75… 32  و سایر دامنه ها %5±