ارتباط با ما

 • شرکت نیک آریا تاش

 • اصفهان - خیابان مسجد سید مقابل خیابان 5 رمضان - ساختمان نرمال طبقه 2 واحد 2

 • P.BOX : 8136986765

 • 82 34 37 32 (031) 98+

 • 02 34 37 32 (031) 98+

 • 61 34 37 32 (031) 98+

 • 33 13 36 32 (031) 98+

 • 3292 322 0920

 • 3292 322 0910

 • www.tashlab.ir

 • www.nikariatash.ir

 • Support@tashco.net

 • Service@tashco.net

 • 2 + 92 =