اندازه گیری دقیق

تاسیس شرکت ” نیک آریا تاش” به عنوان واردکننده ی ابزارهای دقیق آزمایشگاهی ، با هدف ارائه ی خدمات  تخصصی  به مصرف کنندگان صنعتی، آزمایشگاههای محیط زیست، صنایع غذایی، دارویی و  مراکز استاندارد.