کنترل دما در حریق

 
ترمومتر در صنایع نفتی
یکی از مهمترین صنایعی که ابزاردقیق در آن بسیار کاربرد دارد ، صنایع نفت می باشد که در جزوه آموزشی ابزاردقیق در صنعت نفت به صورت کامل درباره سیستم های کنترلی ، ابزاردقیق و روش های راه اندازی موارد فوق صحبت شده است. از موارد مهمتری که بیشتر از ابزاردقیق باید درصنایع نفت به آن مسلط بود آشنایی با سیستم های کنترل حلقه بسته می باشد ، می توان به جرات گفت تمام سیستمهای کنترلی که در این صنایع استفاده شده تمام حلقه بسته هستند و تجهیزات ابزاردقیق هستند که این حلقه ها را کامل میکنند.
 

در اکثر محیط های صنعتی، دما یکی از کمیتهایی است که مجبور به کنترل یا اندازه گیری آن می باشیم. دما می تواند معیاری از پیشرفت واکنش در یک راکتور و یا معیاری از ترکیب درصد اجزاء در برجهای تقطیر باشد . افزایش دما ممکن است باعث غیرفعال شدن کاتالیست ها شود. از جانب دیگر کم یا زیاد شدن درجه حرارت از حد معمول ممکن است باعث عدم حصول نتیجه در واکنشهای شیمیایی شود. بنابراین وجود ابزارهایی که بتوانند دما را اندازه گرفته و نتیجه را به سیستم کنترلی ارسال کنند ، حیاتی است لذا اندازه گیری دما امری بسیار حیاتی برای صنایع مختلف محسوب میشود که اندازه گیری دما را باید بسیار جدی بگیرند.
همه مواد تحت تاثیر دما قرار می گیرند و به همین دلیل ابزارهای مختلفی برای اندازه گیری دما وجود دارد. اساس عملکرد ترمومترهای اولیه ، تغییر حجم گازها یا مایعات با تغییر دما بوده است و هنوز هم از این اصل در برخی از ابزارهای اندازه گیری دما استفاده می شود.
ترمومتر جیوه ای یک مثال آشنا برای اندازه گیریهای دما با مکانیزم مذکور می باشد. افزایش دما باعث انبساط جیوه شده و ارتفاع ستون جیوه افزایش می دهد. این ترمومترها دارای بازه اندازه گیری محدودی می باشند و همچنین خروجی آنها نمی تواند در سیستمهای کنترلی استفاده شود . بنابراین استفاده از این دماسنج ها در صنعت متداول نیست.

عملکرد