نیک آریا تاش

در این صفحه شما می توانید انواع ترمومترها با رنج های دمایی 200- تا 2400+ درجه سانتی گراد با دقت 0.001 و انواع رطوبت سنج از 0 تا 100 درصد خریداری کنید.

 

کمترین خطاگسترهپارامترهای قابل اندازه گیریدسته محصولات
0.0125°C-200 … +2400Temperature (°C, °F)دماسنج (C, °F°)
 5/1%% 0 … % 100(%) Humidityرطوبت سنج (%)
±3.5%FS30 … 0.1Airflow(m/s)سرعت سنج هوا(m/s)
1% ±0.02 … 5Waterflow(m/s)سرعت سنج آب(m/s)
1% ±0.02 … 5Fluidflow(m/s)سرعت سنج سوخت(m/s)
1% ±0.2 … 40Gasflow(m/s)سرعت سنج گاز(m/s)
0.02% ±0 … 14pH meterپی اچ متر
0.4 ±0 … 20DO meter(mg/L)اکسیژن سنج(mg/L)
0.01 ±0 … 12Salt level(%)شوری سنج(%)
1d+2%0 … 132000Conductivity (ppm)هدایت سنج(ppm)
1.4 ±0 … 40000 Luxmeter (lx , fc)لوکس متر (lx , fc)
1.5 ±30 … 130 Sounlevel  (dB)صداسنج (dB)
50 ±0 … 3000CO2ntrolCO2 متر
±0.2%FS-200 … +200Pressure (mbar)فشارسنج(mbar)
—–16000 … 32000 memoriesDataloggerدیتالاگر
1%0 … 100Humic Checkهیدرومترچوب
0.75% ±-60 … +2400Temperature (°C, °F)دماسنج مادون قرمز

 

 سایر ویژگیهای محصولات این شرکت به شرح زیر است :
  • قابلیت اندازه گیری رطوبت نسبی و مطلق
  • قابلیت اندازه گیری دمای نقطه ی شبنم و نقطه ی تر
  • امکان تصحیح ضریب کالیبراسیون در برخی از دستگاهها
  • قابلیت اتصال سنسورهای Type K و pT 100 با دقت بالا ، سنسورهای چند پارامتری ، انواع سنسورهای جریان سنج برای انواع کاربردها در برخی از دستگاهها
  • دارای گواهینامه های کالیبراسیون ، HACCP و استانداردهای خاص صنایع غذایی از اروپا
  • امکان صدور گواهی های ISO Manufacturer Certificate ، DKD Certificate و Manufacture Testing Report از آلمان
  • امکان کالیبراسیون دستگاهها در داخل کشور