کنترل دما و رطوبت در گلخانه

 
دما و رطوبت دو پارامتر مهم و اثرگذار بر رشد کمی و کیفی محصولات گلخانه‌ای هستند گلخانه‌های جزو مکان‌های هستند که دقت در رفتار با آنها سبب افزایش رشد و عدم درک درست نیازهای آنها سبب آسیب جدی به گیاهان و گل های پرورشی می شود از این رو کنترل و نظارت بر دما و رطوبت در گلخانه‌ها تاثیر مستقیمی بر رشد کمی و کیفی محصولات گلخانه ای دارد.لذا لازم است تا میزان دما و رطوبت همیشه در حد ثابت و معینی قرار گیرد تا از آسیب رسیدن به محصول جلوگیری شود.کنترل و نظارت بر دما و رطوبت در گلخانه‌ها تاثیر مستقیمی بر رشد کمی و کیفی محصولات گلخانه ای دارد.لذا لازم است تا میزان دما و رطوبت همیشه در حد ثابت و معینی قرار گیرد تا از آسیب رسیدن به محصول جلوگیری شود.

 
گستره تغييرات دما براي گياهان گلخانه اي نسبتاً محدود بوده و در حدود ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتي گراد مي باشد. اين گستره تقريباً براي تمام گونه ها صادق است. رشد بهينه بعضي از محصولات ممكن اســت نيازمند شــرايط و محدوديت هاي خاص دمائي باشــد که در اين زمينه حائز اهميت است.
بطور مثال رطوبت سنج عقربه ای 44.1004 ، ترموهیدرومتر دیجیتال 30.5015 ، دماسنج های مادون قرمز(لیزری) 31.1134.06 و ..... دستگاه های معرفی شده گلخانه ، یک محصول کارآمد جهت نظارت بر مقدار دقیق دما و هم چنین رطوبت می باشد.